Hukuk Büromuz yerel ve çok uluslu şirket ve şahısların hukuki ihtiyaçlarını karşılamak üzere; geniş bir yelpazede avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
Ticaret ve Şirketler Hukuku

Büromuz, şirket kuruluşundan başlayarak; sermaye finansmanı, lisans anlaşmaları ve ticari akitler, kamu ve özel hisse arzı, birleşme & devralma, günlük işlerinde temsil, sözleşmelerin hazırlanması, müzakere ve revize edilmesi gibi alanlarda hukuki hizmet vermekte, işçi işveren uyuşmazlıkları da dahil olmak üzere her hürlü ihtilafın müzakere, tahkim ve mahkemeler önünde temsil gibi her türlü hukuki ihtilaf çözüm metotlarını müvekkillerimize sunmaktayız.
 • Ticari ihtilaflar
 • Şirket kuruluş ve yapılanmaları
 • Şirket birleşme & devralmaları
 • Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, ulusal ve uluslararası Joint venture  and off-take sözleşmeleri
 • Ortaklık, hissedar, hisse devir sözleşmeleri
 • Uluslararası ticari sözleşmeler, distribütörlük, alım & satım, acente ve uzun vadeli tedarik sözleşmeleri
 • Şirket iflas ve tasfiyesi
 • Vergi ihtilaflarıDetay


Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku

Yerli ve yabancı şirketlere, ithalat ve ihracatta mevzuata uygunluk, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi, yabancı yatırımlar ve uluslararası ticaret konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri vermekte, gereği halinde müvekkillerimizi idari merciler ile mahkemeler ve kurumlar nezdinde temsil etmekte, hukuki ihtilafların hallinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.
Uluslararası alım-satım sözleşmeleri
 • Uluslararası teslim ve ödeme şekilleri
 • Uluslararası taşımacılık, mal bedeli döviz hareketleri (kambiyo), ihraç kayıtlı alış ve satışlar
 • Ulusal işleme ve yatırım teşvik rejimi
 • Ülkeye giren ve ülkeden çıkan malların Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyon No'sunun (GTİP), miktarının, kıymetinin ve menşe ülkesinin hatalı beyan edilmemesi ve bu yüzden ortaya çıkacak ağır gümrük vergi ve cezalarının önlenmesi
 • Muafiyetler
 • Gümrük vergileri konusunda çıkan uyuşmazlıkların çözümü
 • Gümrük Kanunu kapsamında her tür danışmanlık hizmeti ile gümrük idareleri önünde temsilDetay


Taşımacılık & Deniz Hukuku

Büromuz, kombine taşımacılık da dahil kara, hava ve deniz yolu ile taşımacılık ve deniz hukuku alanında ulusal ve uluslar arası şirketlere danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.
 • Müşterek avarya, kurtarma-yardım, römorkaj, gemi enkazı kaldırma
 • Çarter sözleşmeleri, demoraj, konşimento, yük ve bedeni zararlara ilişkin ihtilaflar
 • Sigorta ve reasürans ihtilafları
 • Gemi alım & satımı
 • Gemi inşa ve gemi finasmanı
 • Deniz kirliliği, çevresel zararlar
 • Dava takibi
 • CMR ihtilaflarıDetay


Hava Hukuku

Büromuz, temel faaliyet konuları arasında hava hukuku yer almakta olup hizmet konularından bazıları aşağıdaki gibidir:
 • Uçak varlık yönetimi ve finansmanı
 • Ortak girişimler, uçak satın alımı ve kiralanması,
 • Uçak kayıt ve sertifikasyonu
 • Yeni ve kullanılmış uçakların satın alımı & teslim alınması
 • ACMI kiralama sözleşmesi, uçak gövde ve makine garanti sözleşmesi
 • Uçak kredi, pazarlama, yönetim sözleşmeleri ile uluslararası havacılık sözleşmeleri
 • Havacılık sigortaları
 • Düzenleyici konular, dava ve diğer hukuki takip işlemleri ve olağan ticari faaliyetler ile ilgili hukuki hizmet ve danışmanlıkDetay


Bankacılık ve Finans Hukuku

Büromuz, bankacılık ve finansal kiralama hukuku alanında uzmanlığa sahip olup bankalara ve diğer finans kuruluşlarına genel bankacılık konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Hizmet konularımız arasında;
 • Ticari ve varlık esaslı krediler
 • Her türlü leasing işlemleri
 • Teminatlı ve gayriteminatlı kredi müesseseleri
 • Devralma, gemi, uçak, gayrimenkul & proje finasmanı
 • Faktoring ve forfaiting
 • Kamu ve özel sektör borçlanma araçları
 • Sekurizasyon, sermaye piyasası türev araçları
 • Özelleştirme ve yatırım fonları
 • Mortgage, sendikasyon
 • Akreditif, banka teminat mektupları
 • Tüketici kredileri ve perakende bankacılık ürünleri
 • Alacak tahsili İflas ve yeniden yapılandırma işlemleri
 • Varlık satın alma ve satışı & sigorta hukuki takibi


Detay


İflas, Tasfiye Hukuku & Yeniden Yapılanmalar

Büromuz, borç yapılanmaları, kreditörler için geliştirilmiş güvenlik paketleri ile diğer donanımlar da dahil olmak üzere çıkış stratejileri, mali durum analizleri, iflas öncesi kurumsal yeniden yapılanma müzakerelerinde kreditörler, senet hamilleri, kredi sigortacıları ve tedarikçilerine hukuki destek sağlanması ve temsil, ülkelerinde haklarında iflas prosedürü başlatılmış yabancı şirketlerin Türkiye´de bulunan bağlı ortaklıklarına hukuki hizmet sağlanması ve bu şirketlerin temsili, uzlaşma protokolü, yeniden yapılandırma borç anlaşmaları, kredi belgeleri, sermaye ve alacak temlikleri gibi dokümantasyonun hazırlanması, iflas prosedürü sırasında kredi verenlerin temsil edilmesi, yeniden yapılanma planlarının ve kreditörler bakımından yeniden yapılandırmanın sonuçlarının analizi, Ticaret ve Temyiz Mahkemeleri huzurunda dava takibi ve temsil, kreditör veya yöneticilerin sorumluluğu ile ilgili yasal işlem ve davaların takibi de dahil olmak üzere şirketlerin iflası ve kurumsal yapılandırma konularında hukuki hizmet vermektedir.
Detay


Sigorta Hukuku

Sigorta hukukuyla ilgili sunduğumuz genel danışmanlık hizmetlerinin yanında donatan, kiracı ve taşıtan mesuliyeti, itimada dayanan mesuliyet, bankacılık ve finans mesuliyeti ve emniyeti suistimal, genel ticari mesuliyet, üçüncü şahıs ve yasal sorumluluk ile mesleki sorumluluk sigortaları gibi geniş kapsamlı sigorta teminatları ile emtia nakliyat, hasar, kaza, sağlık gibi diğer tüm sigorta çeşitleri ile ilgili ihtilafların halli konusunda hizmet sunmaktayız.
Bankacılık & Finans Hukuku

Büromuz, bankacılık ve finansal kiralama hukuku alanında uzmanlığa sahip olup bankalara ve diğer finans kuruluşlarına genel bankacılık konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Hizmet konularımız arasında;
 • Ticari ve varlık esaslı krediler
 • Her türlü leasing işlemleri
 • Teminatlı ve gayriteminatlı kredi müesseseleri
 • Devralma, gemi, uçak, gayrimenkul & proje finasmanı
 • Faktoring ve forfaiting
 • Kamu ve özel sektör borçlanma araçları
 • Sekurizasyon, sermaye piyasası türev araçları
 • Özelleştirme ve yatırım fonları
 • Mortgage, sendikasyon
 • Akreditif, banka teminat mektupları
 • Tüketici kredileri ve perakende bankacılık ürünleri
 • Alacak tahsili İflas ve yeniden yapılandırma işlemleri
 • Varlık satın alma ve satışı & sigorta hukuki takibi
Detay


Rekabet Hukuku

Konuyla ilgili önemli gelişmeler güncel olarak takip edilmek ve sıkı yasal düzenlemeler ile piyasa şartları dikkate alınarak lisanslama, rekabet etmeme sözleşmeleri, dağıtım ve tedarik anlaşmaları ve rekabet yükümlülüklerine uygunluk programları ve özelleştirme   başta olmak üzere rekabet hukuku ile ilgili tüm konularda müvekkillerimize destek sağlanmakta, Rekabet Kurulu tarafından yürütülen karmaşık nitelikteki soruşturmalarda müvekkillerimiz temsil edilmektedir.


Detay


Bilişim & Medya Hukuku

Büromuz tarafından Bilişim Hukuku kapsamında müvekkillerimize internet yoluyla yapılan marka ihlalleri, ceza kanunumuza yeni girmiş olan “bilişim suçları” (sistemde bulunan bilgileri izinsiz kullanmak, nakletmek, yarar sağlamak amacıyla sistem ve unsurlarını değiştirmek, bilişim yolu ile işlenen dolandırıcılık, sahtecilik suçları), e-ticaret, telekomünikasyon işlerinin yürütümü, kullanıcı sözleşmeleri, telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin alınması ve servis hizmet sözleşmeleri konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.
Detay


Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku

Müvekkillerimize iş şartlarına uygun olarak fikri ve sınai mülkiyet varlıklarını oluşturmaları ve bunlardan istifade etmeleri ve haklarının korunması konusunda ve fikri ve sınai hakları ile ilgili lisans anlaşmaları akdetmeleri hukuki destek sağlamaktadırlar. Ayrıca, Türkiye´de mevcut fikri ve sınai hakları da araştırarak, yurtdışında tescilli ya da tanınmış bir hakla ilgili olarak Türkiye´de karşılaşılabilecek potansiyel ihlal, itiraz ya da sair hukuki ihtilaflar konusunda değerlendirme yapmaktayız. Büromuz, marka, patent, endüstriyel tasarım gibi sınai haklarla ilgili ihlallerin durdurulması ya da söz konusu hakların Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescili önündeki idari engellerin dava yoluyla kaldırılması için gerekli hukuki süreçleri takip etmektedir. Ayrıca, sınai hakların tescili ile ilgili olarak başvuru ve yenileme, üçüncü şahsın başvurusuna ilişkin yayına itiraz gibi Türk Patent Enstitüsü nezdindeki idari süreçler çerçevesinde yapılan her türlü başvuru ve itiraz işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Detay


Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Tapu iptal, tescil ve istihkak davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi intifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, kooperatif işlemleri ve taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kira sözleşmelerinden doğan ihtilaflar ve cezai şart, kat irtifakı ve kat mülkiyeti, tapu iptali ve tescili davaları, ipotek ihtilafları ve kamulaştırma davaları hususlarında hizmet vermekteyiz. Ayrıca, yabancı şahıs ve şirketlere gayrimenkul edinimi konusunda hukuki destek sağlamaktayız.

Büromuz  inşaat sözleşmelerinin kentsel dönüşüm projelerinin  her aşamasında danışmanlık hizmeti vermektedir. Sadece inşaat sözleşmelerinin oluşturulmasında değil aynı zamanda inşaat sözleşmesinin herhangi bir aşamasında oluşabilecek ihtilaflar hususunda da hukuki hizmet vermekteyiz. İnşaat sözleşmesinin hazırlanması ve gözden geçirilmesinin ardından sözleşmenin ifası sürecinde de hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. İhtilafın çözümü sürecinin en başında, müvekkillerimize taleplerini belirlemeleri ve bu taleplerin hukuki temellendirilmesinde de yardımcı olmaktayız. Müvekkillerimizi ihtilafların sulh yoluyla çözümünde temsil ettiğimiz gibi mahkeme ve tahkim yargılamalarında da onlara danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Detay


Kamu İhaleleri ve Sözleşmeleri

Kamu ihaleleri ve devlet sözleşmeleri özellikle devlet ve kamu ihale hukuku, rekabet hukuku, şirketler hukuku, proje finansmanı ve diğer sektörlere ilişkin özel düzenlemeler ile Özelleştirme İdaresi, Kamu İhale Kurumu ve ilgili diğer devlet kurumlarının uygulamaları hakkında kapsamlı multi-disipliner hukuki uzmanlığa sahibiz. Büromuz, önerilen işlemlerin hukuki niteliği konusunda danışmanlık hizmeti vermekte ve uygun işlem yapısının tayin ve tespitine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, büromuz devlet kurumlarının hukuki yapıları, kanuni ehliyetleri, muafiyetleri, zorunlu kurallar, kamu politikası, anayasal, resmi, yasal, idari hukuki ve gerekli diğer lisanslar ve izinler, devlet kurumlarıyla akdedilecek sözleşmelerle ilgili olarak idari ve teknik şartnameler, hazine garantileri, geçici teminatların hazırlanması ile sözleşmelerin imzalanması, teslimi, kanuniliği, geçerliliği, ifası, tamamlanması, bağlayıcılığı, uygulanabilirliği veya yürürlüğe konulması, sözleşme ile sektöre ilişkin özel düzenlemelerin hangisinin öncelikli olduğu sorunu, kabul prosedürleri, ifanın reddi, gecikme cezaları, Türk Hukuku´na göre ürün zararlarını tazmin sorumlulukları, garanti, rekabet hukuku sorunları, fikri mülkiyet, bilgi teknolojileri, iş, ruhsatlar, sigorta, çevresel sorunlar, teşvikler, dava takibi, tahkim, vergi ve diğer özel sektör sorunları hakkında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Detay


Tahkim & Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Büromuz idari, ticari, ceza, tüketici, alacak tahsilatı, iş, fikri mülkiyet ve vergi olmak üzere her türlü hukuki ihtilafın çözümüne yönelik dava takibi yapmakta, müvekkillerine tahkim yargılamalarının takibi, duruşmalarda temsil ve hakem kararlarına karşı itiraz ya da tenfizi gibi tahkimle ilgili tüm aşamalarda danışmanlık ve vekillik hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede müvekkillerimizi temsilen yerel mahkemeler huzurundaki duruşmalara katılmakta ve ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti gibi konulara ilişkin geçici tedbir kararlarının alınması için gerekli olan işlemleri gerçekleştirmekteyiz.
Müvekkillerinin taraf olduğu hukuki ihtilafların mümkün olduğu takdirde uzlaşma yoluyla çözülmesi konusuna önem vermekte ve bu amaçla müzakerelerde müvekkillerimizi temsil etmektedir.


Detay